بابل آب

نوشابه گازدار

نوشابه های گازدار شامل آب گازدار، مواد شیرین کننده و عصاره های ایجاد کننده طعم و رنگ می باشند. به طور کلی این نوشابه ها در چند طعم طبقه بندی می گردند:

نوشابه ها بر اساس مواد تشکیل دهنده انواع مختلفی دارند:

انواع نوشابه ها

در حال حاضر بابل آب تمامی ترکیبات مورد نیاز شما برای تولید نوشابه از طعم گرفته تا رنگ را در قالب یک محصول با عنوان عصاره نوشابه گازدار به تولیدکنندگان ارائه می دهد.محصولات بابل آببه دنیای بی پایان طعم و اسانس خوش آمدید!