بابل آب

بهبود دهنده ها

بهبود دهنده ها و بافت دهنده ها ترکیبی از مواد مختلف می باشند که با دوز 30-10 g/l در شیر یا آب می توانند ساختار و بافت بستنی و جلاتو را بدون هیچ نوع تغییری در طعم و مزه محصول بهبود بخشند. این مواد می توانند بصورت گرم یا سرد به بیس اصلی اضافه شده و بدون تغییر سایر مواد موجود در بیس به یک تعادل مناسب در بافت بستنی و جلاتو نهایی دست یافت. این محصولات بافت بستنی و جلاتو را با افزایش خاصیت کرمی و اسکوپ پذیری بهبود می بخشند.

جدول مقایسه بهبود دهنده های تولیدی بابل آب:

جدول مقایسه بهبوده دهنده های بابل آب

بهبود دهنده میوه ای:

بهبود دهنده خامه ای:

بهبود دهنده خامه ای

بهبود دهنده لاته:

بهبود دهنده فیبری:

بهبود دهنده سوربیتول: