بابل آب

استبیلایزرها

استبیلایزرها ترکیبی از گام ها و اغلب امولسیفایرهاست که جهت ایجاد غلظت و همگن سازی در بستنی ها کاربرد دارد. ترکیب استبیلایزر و امولسیفایر از عوامل مهم و اصلی در بافت و ساختار بستنی بوده و در تولید بستنی به صورت صنعتی و سنتی نقش بسزایی دارد. استبیلایزرها جهت ایجاد قوام و بافت نرم و یکنواخت در بستنی به کار می رود و از تشکیل کریستال یخ و بافت شنی و ذوب شدن سریع بستنی در حین مصرف جلوگیری می نماید.

استبیلایزر جهت افزایش ویسکوزیته (قوام) و رفتار ژله ای بیس بستنی استفاده می شود. بدون استبیلایزر محصول دارای انعطاف مناسب جهت اسکوپ پذیری نخواهد بود.

صنایع غذایی بابل آب (کن سی) بر آن شده که با ترکیب مناسبی از استبیلایزرها و امولسیفایرها برای طیف گسترده ای از بستنی ها به یک بافت نرم دست پیدا کند.

از جمله ویژگی های امولسیفایرواستبیلایزرهای تولیدی ما در بستنی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: