کامپاند آبمیوه

تولید آبمیوه های صد درصد طبیعی به دلیل هزینه بر بودن، علیرغم طبیعی و سلامت بخش بودن توجه مصرف کنندگان را از دست داده است. با زیرا با توجه به فرمولاسیونشان انعطاف پذیری در تغییر فرمولاسیون و بهینه سازی قیمت ندارند. بنابراین گرایش به انواع کامپاندها جهت نوشیدنی های غنی شده، عملگرا که عملکرد بالاتری با توجه به دز مصرف کمترشان دارند افزایش پیدا کرده است و به عنوان رقیبی برای آبمیوه ها طبیعی محسوب می شوند.

کامپاند های تولیدی بابل آب دارای تنوع بسیاری به لحاظ طعم و رنگ بوده و بسته به نیاز مشتریان، درصد های مختلفی از آبمیوه را به دست می دهند، که دستور تهیه هر نوشیدنی در اختیار مشتریان قرار می گیرد . 

 Apple                                                          3-60%    

Apple / Banana                                         3-60%

Apple / Kiwi                                                3-60%

Apple / Mint                                               3-60%

Apple / Passion fruit                                3-60%

Apricot                                                        3-60%

Banana                                                        3-60%

Banana /Kiwi                                              3-60%

Banana / Pineapple                                  3-60%

Banana / Lemon                                        3-60%

Banana / Strawberry                               3-60%

Black cherry                                               3-60%

Carrot                                                           3-60%

Carrot / Apricot                                         3-60%

Carrot / Peach                                           3-60%

Coconut                                                       3-60%

Grapefruit                                                   3-60%

Kiwi                                                               3-60%

Lemon                                                          3-60%

Lime                                                              3-60%

 

Mandarin                                     3-60%

Mandarin/Pomegranate                          3-60%

Mango                                                           3-60%

Mango/Passion fruit                                 3-60%

Melon                                                            3-60%

Mint                                                               3-60%

Multi Fruit                                                     3-60%

Orange                                                          3-60%

Orange/Apricot                                          3-60%

Orange/Carrot                                            3-60%

Orange/ Carrot /Lemon                           3-60%

Orange/Mandarin                                      3-60%

Orange/Mango                                           3-60%

Peach                                                            3-60%

Peach/ Apricot                                           3-60%

Peach/ Passion fruit                                 3-60%

Passion fruit                                               3-60%

Passion fruit / Pineapple                         3-60%

Pear                                                              3-60%

Pear / Banana                                            3-60%

 

Pear- Pineapple                          3-60%

Pear / Raspberry                                       3-60%

Pineapple                                                     3-60%

Pineapple / Carrot                                     3-60%

Pineapple / Melon                                     3-60%

Raspberry                                                   3-60%

Red Grape                                                   3-60%

Strawberry                                                  3-60%

Strawberry / Pear                                     3-60%

Strawberry / Pineapple                           3-60%

Sour cherry                                                 3-60%

Tropical Fruit                                              3-60%

Tropical Mix                                                3-60%

Watermelon                                                3-60%